توضیحات کامل :

جزوه سازه های بتنی مهندسی عمران


جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخفصل اول – تکنولوژی بتن و خواص بتن آرمه

بتن به تنهایی مادهای است که رفتار آن در فشار مناسب بوده ولی در کشش ضعف فراوانـی دارد. بـرعکس فـولاد کـه در

کشش و فشار رفتاری یکسان دارد، همین نقطه ضعف موجود در بتن سبب استفاده از فولادها به صورت میلگـرد در بـتن

میباشد، تا بتواند با افزایش ظرفیت کششی بتن در مناطقی که نیاز به این رفتار وجود دارد این نقص را برطرف کند.

مزایا و معایب بتن آرمه

 - مادهی اصلی تشکیل دهندهی بتن که شن و ماسه میباشد تقریباً در همه جا یافت مـیشـود کـه ایـن امـر منجـر بـه

دسترسی به مصالح در فواصل نزدیک به محل کارگاه یا محل بتنریز و در نتیجه ارزانتر تمام شدن بتن می . گردد

 - ساختمانهای مبتنی در برابر عوامل جوی و آتشسوزی از ساختمانهای فلزی مقاومتر . میباشند

 - به علت شکلپذیری بتن که میتواند به هر شکلی که قالب آن تهیه میشود ساخته شود، ساختن ستون و پل به اشکال

مختلف را میسر می . سازد

 - پایینتر بودن مقاومت کششی بتن نسبت به مقاومت فشاری، باعث ایجاد ترکهـایی در ناحیـه کششـی مـیشـود کـه

میتواند موجبات نفوذ آب یا یونهای مضر را فراهم آورد.

 - هزینه ی مصالح مصرفی برای قالببندی، هزینهی ساخت قالب، هزینه نصب قالب و برداشـتن آن و... باعـث بـالا رفـتن

هزینه ی یک سازه بتن آرمه می . شود

 1-2 ویژگیهای مهم بتن

 بتن کارایی 1-2-1

بتن کارا، بتنی است که بتوان به راحتی آن را ساخت، حل نمود، در قالب موردنظر ریخت و متراکم نمود. بدون این که در

یکنواختی آن در طول مراحل فوق تغییری حاصل شود، کارایی بتن توسط عوامل زیر تعیین می : گردد

الف) اسلامپ یا روانی بتن

ب) مصالح معدنی

ج) مواد افزودنی

د) درجه حرارت

تستهای طبقه بندی شده فصل اول

 -1 خیز بلندمدت یک تیر بتن آرمه:

2 1) تا 3 برابر خیز . اولیه آن است 5/1 2) برابر خیز اولیه آن است.

3 ) به علت جمعشدگی کمتر از خیز اولیه آن است. 4) هیچ کدام

 -2 مدول ارتجاعی بتن با مقاومت بالا نسبت به بتن با مقاومت پایین.

1 . ) بزرگتر از یک است 2 . ) کوچکتر از یک است 3 ) مساوی یک است. 4) قابل برآورد نیست.

 -3 تیرهای پیوسته (چند دهانه) بتن آرمه تحت اثر بار ثابت به تدریج کدام حالت اتفاق میافتد؟

1) هر دو ممان منفی و مثبت افزایش می . یابند

2) هر دو ممان منفی و مثبت کاهش می . یابد

3) ممان مثبت کم شده و ممان منفی تکیهگاه افزایش می . یابد

4) از ممان منفی تکیهگاه کم شده و به ممان مثبت وسط دهانه اضافه می . شود

4 - استفاده از کدام افزودنیها موجب کاهش نسبت آب با سیمان میشود؟

1 ) تندگیرکنندهها 2 ) کندگیرکنندهها 3 ) روانکنندهها 4) هیچکدام

 -5 سنگدانهها چه درصدی از حجم بتن را تشکیل میدهند؟

 ( 1

90 (2

75 (3

60 (4

50

6 - کدام نوع سیمان برای سازههای مجاور محیطهای پرسولفات مناسب است؟

 تیپ (5 4 تیپ (4 3 تیپ (2 2 1 تیپ 1(

7- آزمایش FM از آزمایشات ........... است.

1 ) سیمان 2) ماسه 3) شن 4) آرماتور

 -8 ترکیبات بار نهایی در آییننامه آبا برای بارهای زنده (L) و مرده (D) کدام است؟

1/ 4D +1 7/ L (4

1/ 4D +1 5/ L (3

1/ 25D +1 5/ L (2 D +1 2/ L ( 1

پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل اول

 -1 گزینه ؟« » ) - (دشواره آیا میتوان خیز بلندمدت را به صورت ضریبی از خیز کوتاه مدت محاسبه نمـود کـه

رابطه مربوط به آن در ذیل ارائه شده است:

ضریب خیز بلندمدت

P

x

l =

1+ 50 ¢

A s P

bd

¢

¢ =

مقدار x بستگی به مدت زمان موردنظر دارد از 1 الی 2 متغیر است. با توجه به عدم مشخص شدن زمان موردنظر بری

خیز بلندمدت نمیتوان جواب مناسب برای سوال بالا تعیین نمود و سوال ناقص میباشد ولی اگر فرض طراح حداکثر

مقدار خیز بلندمدت باشد مقدار x = 2 موردنظر میباشد که در این صورت نیز مقدار ¢r مشخص نمیباشد و در نتیجه

با فرض عدم فولاد فشاری حداکثر lبرابر با 2 باشد و هیچ گزینهای منطبق با این جواب موجود نمی . باشد

 -2 یگز نهی « 2» حیصح . است ) (ساده

¢ 15100= با زیاد شدن E f c با توجه به فرمول c

¢f مدول ارتجاعی بتن بالا می . رود

 -3 یگز نهی « 3» حیصح . است ) (متوسط

هدف اصلی این تست بیان اثر باز توزیع لنگرهای خمشی میباشد. در اثر این پدیده تدریجاً نقاط با لنگر خمشی منفی

که مقدار قدر مطلق لنگر خمشی آنها از نقاط با لنگرهای خمشی مثبت بیشتر میباشد، تدریجاً به حالت مفصل

پلاستیک نزدیک میشوند و در نتیجه عمل باز توزیع رخ میدهد. بنابراین از ممان منفی تکیهگاهها کاسته میشود و به

ممان مثبت وسط دهانه افزوده می . شود

 -4 (پاسخ صحیح گزینه )3

 -5 (پاسخ صحیح گزینه 2) حجم سنگدانه حدود

3

4

 حجم بتن 75 ( %) . است

 -6 (پاسخ صحیح گزینه 4) محیط سولفا تدار Ü سیمان تیپ 5

 محیط کلردار Ü سیمان تیپ 2

 -7 (پاسخ صحیح گزینه 2) آزمایش FM برای آزمایش نرمی ماسه است.

 -8 (پاسخ صحیح گزینه 2) در درس آمده است.


فهرست مطالب


فصل اول – تکنولوژی بتن و خواص بتن آرمه......................................................................................10

 1-2 ویژگیها ی مهم بتن ....................................................................................................................10

 1-3 انواع مقاومت بتن........................................................................................................................11

تست یها طبقه یبند شده فصل اول................................................................................................27

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده فصل اول.......................................................................................28

فصل دوم - اصول لیتحل و یطراح سازه یها یبتن ................................................................ ............... 29

مقاطع T شکل ................................................................................................................................32

رفتار مقاطع Tشکل تحت خمش................................................................................................ ............32

تست یها طبقه یبند شده فصل دوم ...............................................................................................44

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده فصل دوم................................................................ ............ 46

فصل سوم – یطراح یت رها یبرا برش ..............................................................................................47

برش در ایت یره بتن مسلح ................................................................................................ ..................47

انواع ترک در یت یرها بتن آرمه ................................................................................................ ..............50

ترک یها یبرش یخمش در انواع یت رها ................................................................................................ ......51

تست یها ی طبقه یبند شده فصل سوم ..............................................................................................55

پاسخ تشریحی تست ها ی طبقه بندی شده فصل سوم ...................................................................................79

فصل چهارم – برش در بتن مسلح... ............................................................................................ . 1

 

نوع فایل:Pdf

سایز :4.07 MB

 تعداد صفحه:224