توضیحات کامل :

جزوه مجموعه تست مکانیک خاک و پی مهندسی عمران


جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ


مجموعه تست

 -1 کدام دسته از عوامل زیر در انتقل خاک مؤثرند؟

1 ) آب، باد، ثقل، یخ، انسان 2) رسوبگذاری، انجماد، حرارت، انسان

3 ) هوازدگی، فرسایش، پخشیدگی، انسان 4) زلزله، سیل، صنعت، انسان

 -2 در مورد چگونگی شکلگیری و نحوه به وجود امدن انواع خاکها، کدام عبارت صحیح است؟

1) خاکهای دانهای از تخریب شیمیایی سنگها به وجود امدهاند.

2) خاکهای ریزدانه رسی از تخریب مکانیکی سنگهای دگرگونی به وجود آمدهاند.

3) رسها از روند تخریب فیزیکی خاک به وجود میآیند و شکل دانههای آنها صفحهای است.

4) ریزدانهها از روند تخریب شیمیایی خاک بهوجود میآیند و ممکن است ترکیبات شیمیایی متفاوتی داشته باشند.

3- کدام یک از جملات زیر در مورد خاصیت خمیری خاکهای ریدانه رسی صحیح است؟

1)علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانههای رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است.

2)علت خاصیت خمیری کوچک بودن سطح مخصوص دانههای رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است.

3)علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانههای رسی و تمرکز یونهای مثبت در سطح کانیها است.

4) علت خاصیت خمیری کوچک بودن سطح مخصوص دانههای رسی و تمرکز یونهای مثبت در سطح کانیها است.


 ( -5 چگالی ویژه GS) نمونهای از خاک اشباع /65 2 است. نسبت تخلخل آن /93 0 است. درصد رطوبت خـاک

چقدر است؟


 30% (4 35% (3 100% (2 26/5% ( 1« 10» مهندسی عمران


 -6 در خاکی حجم هوای موجود در آن برابر حجم اب میباشد و حجم اب آن نصف حجم ذرات جامـد اسـت.

نسبت تخلخل این خاک چقدراست؟

 (1 4 (2 3 0/5 (2 025 ( 1

 -7 حد روانی خاکی 40 و حد خمیری آن 30 میباشد. اگرفرض شود حد انقباض آن دو برابـر دامنـه خمیـری

 s=2/7 در نظر گ شود، وزن مخصوص خاک در رطوبت حد انقباض را بر حسب m باشد و G

3

KN / تعیـین

W

نمائید. Kn

m

3

10 g =

 21 (4 20 (3 19 (2 18 ( 1


پاسخنامه سوالات تستی

 1 1) گزینه صحیح میباشد.

آب، باد، ثقل، یخ، انسان

 4 2) گزینه صحیح میباشد.

ریزدانهها از روند تخریب شیمیایی خاک بهوجود میآیند و ممکن است ترکیبات شیمیایی متفاوتی داشته باشند.

 1 3) گزینه صحیح میباشد.

علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانههای رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است

 2 4) گزینه صحیح میباشد.

3 5) گزینه صحیح میباشد.

G S r o o W = S e

W ´ 65/2 = 1´93 0/ ® W= 35%

 4 6) گزینه صحیح میباشد.

 4 7) گزینه صحیح میباشد.

LL=40 PL=30

PI+LL-PL= 10 خمیری دامنه Þ SL= 2´10= 20 انقباض حد

G S r o o W = S e ® e = 2 / 7´ = 0/ / 2 0 54 است اشباه انقباض حد در خاک


 فهرست مطالب
 

مجموعه تست ................................................................................................................................ ...9

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................15

مجموعه تست ................................................................................................................................ .20

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................25

مجموعه تست ................................................................................................................................ .29

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................37

مجموعه تست ................................................................................................................................ .41

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................47

مجموعه تست ................................................................................................................................ .51

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................61

مجموعه تست ................................................................................................................................ .68

پاسخنامه سوالات تستی...................................................................................................................... 76

مجموعه تست ................................................................................................................................ .82

پاسخنامه................................................................................................................................ .......85

مجموعه تست ................................................................................................................................ .87

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................93

مجموعه تست ................................................................................................................................ .97

پاسخنامه سوالات تستی.................................................................................................................... 105

نمونه سوالات تستی ........................................................................................................................ 111

پاسخنامه سوالات تستی.................................................................................................................... 116

مجموعه تست ............................................................................................................................... 118

پاسخنامه کلیدی سوالات ................................................................................................ .................. 123

مجموعه تست ............................................................................................................................... 124

مجموعه تست ............................................................................................................................... 128

مجموعه تست ............................................................................................................................... 133

مجموعه تست ............................................................................................................................... 139

مجموعه تست ............................................................................................................................... 143

مجموعه تست ............................................................................................................................... 147

مجموعه تست ............................................................................................................................... 153

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 157

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 161

پاسخنامه ................................................................................................................................ .....166

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 171

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 174

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 178

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 183

مجموعه تست............................................................................................................................... 185

مجموعه تست............................................................................................................................... 187

مجموعه تست............................................................................................................................... 189

مجموعه تست............................................................................................................................... 191

مجموعه تست............................................................................................................................... 194

مجموعه تست............................................................................................................................... 198

مجموعه تست............................................................................................................................... 200

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 203

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 205

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 207

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 210

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 212

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 214

پاسخنامه ................................................................................................................................ .....216

 


نوع فایل:Pdf

سایز :7.55 MB

 تعداد صفحه:214